Shopping Cart

Política de privadesa

Se l’informa que les dades personals que ens facilite voluntàriament, a través dels diferents formularis de la web, seran tractats per FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA amb domicili en GRAN VIA RAMON I CAJAL 1 3 46007 – VALÈNCIA (VALÈNCIA), que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en el qual Vosté ens haja facilitat les seues dades.

Les dades facilitades no seran cedits a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal, i es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seua sol·licitud, sempre que no ens indique el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que pogueren derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA no elaborarà cap mena de “perfil”, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Així mateix, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessaris per a la seua finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a admin@fundaciofull.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. En cas que no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria Protecció de Dades competent, sent aquesta l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les dades de contacte de les quals estan accessibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA adopta les mesures tècniques, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seues dades i garantir la seua privacitat. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha sigut format i té coneixement de les seues obligacions en relació amb els tractaments de les seues dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se’ls exigeix mantindre el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagen tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seua adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que siga impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es vera compromesa a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l’incident, notificar-lo a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells usuaris que s’hagueren pogut veure afectats perquè prenguen les mesures adequades.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitarem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

En el cas d’autoritzar l’enviament d’informació / publicitat i no desitge continuar rebent més informació sobre aquest tema, vosté té dret a oposar-se i/o retirar aquest consentiment, en qualsevol moment, mitjançant notificació per escrit o mitjançant correu electrònic en l’adreça anteriorment indicada.